22.9.16

O'r Pwyllgor Amddiffyn -ydan ni'n rhy ddiniwed?

Y Frwydr yn parhau...

Dros y misoedd diwethaf mae’r Pwyllgor Amddiffyn wedi bod yn trefnu i gyfarfod gwleidyddion o bob plaid yn ddi-wahân, i geisio’u cefnogaeth i gadw’n deiseb yn fyw yn y Senedd yng Nghaerdydd ac i gael y Llywodraeth Lafur i edrych eto ar y ddarpariaeth iechyd anfoddhaol sy’n cael ei chynnig yn yr ardal hon erbyn heddiw. Rydym eisoes wedi derbyn cymorth ymarferol gan yr Aelod Seneddol Liz Saville Roberts a rhaid diolch hefyd i Janet Finch-Saunders, yr aelod Ceidwadol rhanbarthol dros Ddolwyddelan ac etholaeth Conwy, am wneud ei rhan hithau ar y Pwyllgor Deisebau newydd.

Rydym mewn cysylltiad â phob un o’n cynrychiolwyr rhanbarthol i geisio’u cefnogaeth hwythau - e.e. Simon Thomas (PC), Joyce Watson (Llafur) - ac yn ddiweddar caed cyfarfod efo Neil Hamilton, y cynrychiolydd UKIP, a derbyn addewid ganddo y byddai’n codi ein hachos ar lawr y Senedd. Ddiwedd y mis hwn byddwn hefyd yn cyfarfod Rhun ap Iorwerth, lladmerydd Plaid Cymru ar Iechyd, ac yn gobeithio mynd i lawr i Gaerdydd yn unswydd i lobïo cymaint â phosib o’r gwleidyddion yn fan’no.

15fed Medi 2016. Llun Paul W.
 ..............
Yn yr erthygl ddwytha, fe roddwyd adroddiad byr am ein cyfarfodydd efo Cynghorau Iechyd Cymunedol Gwynedd a Conwy. Erbyn hyn, mae rheini wedi anfon at y Bwrdd Iechyd i leisio pryderon am safon y gwasanaethau iechyd yn yr ardal hon ers cau’r Ysbyty Coffa. Yn ei atebiad iddynt, mae G.ary Doherty - Prif Weithredwr newydd arall, eto fyth! – yn cyfiawnhau’r sefyllfa trwy ddweud hyn:
Mae cleifion yn Ucheldir Cymru, sef yr ardal sy’n ymestyn o Ddolwyddelan i lawr at Drawsfynydd a thu hwnt, yn gallu trefnu apwyntiadau ymlaen llaw efo unrhyw feddyg o’u dewis yn y Practis ac mae hyn wedyn yn sicrhau parhâd gofal o dan law yr un meddyg. Mae cleifion yn gallu trefnu apwyntiad efo meddyg ar y diwrnod hwnnw ac mae 3 meddyg fel rheol ar gael i ddewis ohonynt.
Gall cleifion sydd wedi dioddef anaf nad yw’n rhy ddifrifol (‘minor injury’) dderbyn triniaeth yn y feddygfa yn Heol Wynne, heb orfod teithio i Alltwen neu Ysbyty Gwynedd.
Mae uned gofal-dros-dro wedi cael ei sefydlu yng nghartref Bryn Blodau yn Llan Ffestiniog ar gyfer cleifion sydd wedi bod yn Ysbyty Gwynedd ond sydd heb fod yn ddigon da i gael eu hanfon adref i’w cartrefi eu hunain
[Dyma wasanaeth roedd yr Ysbyty Coffa yn arfer ei roi!]
O ddiwedd y mis hwn ymlaen, bydd nyrsys y gymuned ar alwad rhwng 8.00 y bore ac 8.00 yr hwyr a bydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys rhaglen newydd o alwadau min nos.

Hynny ydi, be mae’r Prif Weithredwr hwn eto yn ei ddweud ydi y dylen ni roi’r gorau i gwyno, a derbyn yn ddiolchgar y gwasanaeth sydd ar gael inni bellach! Ond y cwestiwn y mae o, a gweddill swyddogion Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi gwrthod ei ateb, dro ar ôl tro, ydi hwn –
‘Pam bod ardal Stiniog (h.y. Ucheldir Cymru) yn haeddu gwasanaeth iechyd sy’n sylweddol is-raddol i’r un a gaiff ei gynnig yn Nolgellau, Tywyn, Porthmadog, Pwllheli ac ardaloedd mwy Seisnig y glannau?’
Prif Weithredwyr y Betsi, ers i’r Bwrdd gael ei ffurfio yn 2008, fu Mary Burrows, Geoff Lang (dros dro), David Purt, Simon Dean, a rŵan Mr Doherty! A methiant fu pob un ohonyn nhw hyd yma, neu fyddai BIPBC ddim yn dal i fod o dan ‘special measures’ o Gaerdydd! Felly, onid ydi hi’n bryd gofyn y cwestiwn – Pam na chawn ni Gymro – Cymro Cymraeg hyd yn oed! - i lenwi’r swydd allweddol yma?

Mae un peth yn siŵr, fedra fo neu hi wneud dim gwaeth na’r hyn a gawsom ni hyd yma gan estroniaid llwyr sy’n gwybod dim byd o gwbwl am yr ardal, nac yn dymuno gwybod chwaith, yn ôl pob golwg. Ydan ni’n rhy ddiniwed fel cenedl, deudwch, ac yn rhy barod i godi het i’r bobol yma? Mae’n beryg ein bod ni!     -GVJ

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon