18.12.12

Cyngerdd Nadolig Ysgol y Moelwyn

"Hen bethau digon diflas 'di defaid..." -geiriau o sgetsh ddoniol iawn yr hogia' yng nghyngerdd Nadolig Ysgol y Moelwyn heno (nos Fawrth), sef 'Y Bugeiliaid'.

'Doedd dim byd yn ddiflas am y cyngerdd: diolch i'r ysgol am drefnu gwledd o hwyl a chanu. Mae yna dalent arbennig yn ein bro, heb os.

Rhaglen y noson.Ar ddiwedd wythnos o newyddion go ddu am yr iaith Gymraeg, braf iawn oedd cael mwynhau noson oedd yn gyfangwbl gant-y-cant uniaith Gymraeg, o'r rhaglen i'r perfformio, i'r diolchiadau a'r raffl! Go brin fod hynny'n digwydd y tu allan i Fro Ffestiniog, a dyrnaid bach iawn o gymunedau eraill.

Rheswm arall i ddathlu oedd clywed bod yr ysgol nid yn unig wedi ei gosod yn band 1 gan y llywodraeth (er nad yw pawb yn gytun ar werth y bandio), ond ei bod wedi dod yn ail trwy Gymru gyfan. Llongyfarchiadau i'r staff, y llywodraethwyr, a 'r disgyblion.

Rydym fel cymuned yn falch iawn ohonoch, ac mae hynny wedi bod yn amlwg yn y gyfres o nosweithiau llwyddianus a fu yn yr ysgol yn ddiweddar, a'r neuadd ar ei newydd wedd yn llawn.

Llun sal ydi hwn isod mae gen i ofn, o sgetsh Y Bugeiliaid. Dim ond un o berfformiadau ardderchog y noson. Gyda lwc, cawn gyhoeddi lluniau gwell, swyddogol yn rhifyn Ionawr o Llafar Bro.15.12.12

Rhifyn Rhagfyr

Mae rhifyn Rhagfyr yn y siopau rwan i'r rhai ohonoch sydd ddim yn ei dderbyn ar y rhiniog gan ein dosbarthwyr gwirfoddol, neu gan y postmon.


Dim ond 40 ceiniog am 22 tudalen o erthyglau, newyddion, cyfarchion a lluniau.

Cefnogwch eich papur bro!

4.12.12

Troedio'n Ol

Mae rhifyn Rhagfyr ar ei ffordd i'r wasg, a bydd allan erbyn y 13eg.
Yn y cyfamser dyma bwt arall o rifyn Tachwedd 2012 i aros pryd.

Darn ydyw o golofn reolaidd John Norman, y tro hwn am chwarae snwcer yn y Traws.Pan gaf gyfle i siarad â phobl ifanc am eu bywyd un o’u prif gwynion ydi eu bod yn bored – a hyn i gyd er gwaethaf y pethau digidol sydd yn eu hysgolion, eu cartrefi ac sydd ar gael yn ystod eu hamser hamdden. Ond felly mae wedi bod erioed ynte ? Mae’n ymddangos o f’ysgrifau ar bêl-droed, nofio, criced , heb son am Yr Urdd , Y Sgowts , Y Band of Hope a’r Pictiwrs, bod ein dyddiau ifanc ers talwm yn Traws yn brysur dros ben. Ond nid felly, cwyno oeddem ni hefyd , byth a beunydd, nad oedd dim i’w wneud – dyma be’ di bod yn ifanc yn ifanc debyg!  Digon teg felly yw sôn am Chwarae Snwcer  yn y Y.M.


1.12.12

STOLPIA

Darn o erthygl Stolpia, Steffan ab Owain, o rifyn Tachwedd 2012.
Mae'r rhfyn dal ar werth tan ail wythnos Rhagfyr.


Gloddfa Ganol, o'r Cribau.   LLUN: PWDeuthum ar draws y cofnod canlynol rai blynyddoedd yn ôl mewn hen newyddiadur :

Cwymp yn un o chwarelau Ffestiniog yn 1853 – Ar fore Sadwrn yn mis Chwefror  1853  daethai darn arswydus  o’r mynydd i lawr nes claddu y rhan fwyaf o chwarel Mri Matthew  a’i Fab (sef y Gloddfa Ganol ) ond drwy ryw ragluniaeth ryfedd a lwc  bu i’r amgylchiad ddigwydd  rhwng 5 a 6  o’r gloch y bore. Pe syrthiasai  awr yn hwy  buasai tua  200  o fywydau wedi eu colli yn anocheladwy.