Llafar Bro trwy'r post

I'r rhai sydd ddim yn byw o fewn cyrraedd i'r siopau sy'n gwerthu Llafar Bro, gallwch ei dderbyn trwy'r post.  Mae tanysgrifiad blynyddol yn rhedeg o Ionawr tan Rhagfyr (ond cofiwch nad oes rhifyn ym mis Awst).

Rhifynnau 2012. (Bydd yn rhaid i chi ddarparu eich staen te eich hun, nid yw'n rhan o'r tanysgrifiad!)

Dyma'r prisiau:

Cymru a gwledydd Prydain:  £16
Gweddill Ewrop:  £43
Gweddill y byd:   £50

Gyrrwch siec, yn daladwy i LLAFAR BRO, at ein trysorydd:
Sandra Lewis, Bryn Bela, Ffordd Barwn, Blaenau Ffestiniog, LL41 3UG.

Os ydych am danysgrifio yn ystod y flwyddyn, cysyllwch â Sandra er mwyn holi'r pris o'r rhifyn nesaf hyd at rifyn Rhagfyr: 01766 831 539

----

Nodyn o rifyn Tachwedd 2014, am y cynnydd yn y prisiau tanysgrifio o Ionawr 2015 ymlaen:

"Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu. Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fod ymysg y papurau bro rhataf yng Nghymru. A hefyd ymysg y mwyaf diddorol! Aeth pum mlynedd heibio ers i ni godi pris y papur o’r blaen.

Oni bai fod trigolion Bro 'Stiniog wedi bod mor driw i’r papur a’i brynu yn rheolaidd  yn eu cannoedd a hysbysebu yn ei dudalennau byddwn wedi gorfod ail ystyried codi’r pris ynghynt. Mae chwyddiant yn effeithio ar brisiau popeth ac yn anffodus tydi Llafar ddim yn eithriad.

Fel gyda chostau argraffu mae costau postio wedi cynyddu’n enbyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf ac mae cynnydd yn y prisiau yn golygu bod rhaid i ni gynyddu'r prisiau tanysgrifio.
Er mai £5.50 fydd cost flynyddol y papur ei hun, mae’n costio 73c i bostio pob rhifyn o fewn y Deyrnas Gyfunol ac mae hyn yn cynyddu i £3.30 y rhifyn o fewn Ewrop, a £3.80 y rhifyn i weddill y byd. Mae’r prisiau tanysgrifio newydd yn adlewyrchu'r costau postio hyn."

------

Diolch i chi am barhau i’n cefnogi, a mwynhewch y papur.