Dyddiadau ac ati!
Pwyllgor  - 7.00 yh. Canolfan Gymdeithasol
Cyfarfod Blynyddol - 7.00yh. Y Pengwern (i'w gadarnhau)
---------------------------------------------

LLUNIAU
Mae Llafar Bro yn falch o dderbyn eich lluniau -hen a newydd- ond efallai bydd angen dal rhai yn ôl ar gyfer rhifyn arall os nad oes lle.
Hoffwn ail-adrodd ambell beth pwysig hefyd er mwyn osgoi siom:
Mae lluniau sydd wedi eu torri allan o bapur newydd, neu wedi eu ffotogopio yn anhebygol o atgynhyrchu'n dda, ac ni allwn eu cynnwys.
Er mwyn sicrhau'r ansawdd gorau, gyrrwch luniau digidol -ar ffurf jpeg- atom yn hytrach na'u hargraffu ar bapur plaen.
Wrth yrru hen lun atom rydych yn rhoi sicrwydd i Llafar Bro eich bod wedi derbyn caniatad ar unrhyw hawlfraint all fodoli, os yw hynny'n berthnasol.
Yn olaf, ni allwn bostio'r lluniau yn ôl i bawb yn anffodus. Cysylltwch â'r ysgrifennydd i drefnu i'w nôl nhw, neu gyrrwch amlen â stamp os gwelwch yn dda.
Byddwn yn dal bob llun am gyfnod o dri mis cyn eu trosglwyddo i arddangosfa'r Gymdeithas Hanes neu'r Archidfy Sirol.
Diolch am eich cydweithrediad.

RHYBUDD GDPR
Oherwydd rheolau newydd ynglyn â phreifatrwydd data personol, rydym yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd mae Llafar Bro yn casglu a chadw gwybodaeth bersonol.

Rwan fod y rheoliadau wedi dod i rym, fedrwn ni ddim cyhoeddi manylion neu luniau am bobl heb eu caniatâd nhw, neu -os ydynt yn iau na 13 oed- heb ganiatâd eu rhieni/gwarcheidwad.

Gofynnwn felly i ohebwyr, cyfrannwyr, clybiau, cymdeithasau ac ysgolion sicrhau hyn cyn gyrru deunydd at Llafar Bro.

Yr unig wybodaeth bersonol mae Llafar Bro yn gadw o fis i fis yw enw a chyfeiriad ein tanysgrifwyr, er mwyn medru postio pob rhifyn atynt.

Rydym wrthi'n drafftio polisi preifatrwydd, a gellir darllen y polisi hwnnw ar ein gwefan maes o law.