24.11.16

Ysgoloriaeth Patagonia 2017

Cyfle gwych eto!

Unwaith eto eleni, mae Cyngor Tref Ffestiniog, yn sgil trefeillio gyda Rawson, yn cynnig ysgoloriaeth i berson ifanc sydd rhwng 16-30 ac sy’n byw o fewn ffiniau'r cyngor i ymweld â Phatagonia. Penderfynwyd cynnig swm o £1,500 fel ysgoloriaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2017/18.

Pwrpas yr ysgoloriaeth yw cefnogi a chryfhau’r berthynas rhwng y ddwy dref yn sgil y gefeillio, yn enwedig ymysg yr ifanc. Drwy gynnig yr ysgoloriaeth, gobeithir anog yr ifanc i feithrin perthynas hirdymor gyda’r Wladfa a’i phobl a fydd yn arwain at y gymuned ehangach yn elwa o’r berthynas.

Fel eleni, cynigir yr ysgoloriaeth ar ffurf cystadleuaeth traethawd hyd at 1,500 o eiriau.

Rhoddir marciau am y rhesymau pam yr ydych yn awyddus i ymweld â Phatagonia, beth yr ydych yn bwriadu ei wneud yno a sut ydych yn bwriadu rhannu eich profiadau gyda’r gymuned wedi ichi ddychwelyd adref.

Baneri Cymru a Phatagonia yn Stiniog. Llun Paul W.

Rheolau ac amodau
•    Rhaid bod rhwng 16-30 oed i ymgeisio a dylech fyw o fewn ffiniau Cyngor Tref Ffestiniog
•    Dylai unigolyn o dan 18 oed dderbyn caniatâd rhiant neu warcheidwad cyn ymgeisio
•    Dylech nodi ar y ffurflen gais os oes cysylltiad rhyngoch â Chynghorydd Tref neu un o’r beirniaid (y beirniaid sydd yn annibynnol o’r Cyngor Tref yw Mrs Ceinwen Humphreys, Mr Tecwyn Vaughan Jones a Mrs Anwen Ll. Jones)
•    Nid yw’r gystadleuaeth yn agored i gynghorwyr
•    Pe byddech yn llwyddiannus bydd angen ichi deithio i Batagonia yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18 ac ‘rydych yn cytuno i brynu yswiriant teithio safonol
•    Mae croeso i’r enillydd ddefnyddio’r ysgoloriaeth i deithio’n unigol, gyda theulu, gyda chlwb neu gyda ffrind/ffrindiau.
•    Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad cau, sef 13/01/2017
•    Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Ni fydd y beirniaid na’r Cyngor Tref yn gohebu gyda chystadleuwyr aflwyddiannus

Dyddiadau pwysig:   
    Ionawr 13eg 2017 - dyddiad cau'r gystadleuaeth
    Mawrth 1af - cyhoeddi'r enillydd ar ddydd Gŵyl Dewi!
    Ebrill  - rhoi’r Ysgoloriaeth

Mae’r ffurflenni cais ar gael o gysylltu â’r isod

Cyngor Tref Ffestiniog
Swyddfa’r Cyngor
5 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
LL41 3ES
cyngortrefffestiniog[AT]yahoo.co.uk
----------------------------------------------

Enillydd 2016


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon