13.3.17

Gardd wyllt gymunedol

O’r diwedd mae’r syniad o ddatblygu gardd ar gyfer bywyd gwyllt i’r gymuned wedi cymryd cam pellach ymlaen. Erbyn heddiw, mae pawb yn ymwybodol o safle’r rhandiroedd sydd ar ymylon y dref; safle sydd yn cynnig lle i drigolion yr ardal dyfu llysiau. Pan sefydlwyd y rhandiroedd yn ôl yn 2011 gan Y Dref Werdd gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, roedd yna ddarn o dir, sydd yn gyfagos i’r safle, oedd yn addas iawn i gael ei ddatblygu, ond, yn anffodus ar y pryd, nid oedd yr adnoddau ar gael i wneud hynny.

Pan arianwyd Y Dref Werdd eto gan y Loteri Fawr yn 2015, un o’r amcanion oedd datblygu mannau gwyrdd cymunedol o fewn 'Stiniog, felly dyna gydio eto yn y syniad o ddatblygu’r safle. Ers i Gymdeithas Randiroedd Bro Ffestiniog gael ei sefydlu, maent yn dal y les ar gyfer y safle i gyd gan Gyngor Gwynedd ac er eu bod nhw wedi llwyddo i lenwi pob plot o dir yn y safle rhandiroedd, roedd angen ychydig o gymorth i chwilio a cheisio am grant i gychwyn ar y gwaith diweddaraf yma.

Aeth staff Y Dref Werdd ati i roi cymorth i’r Gymdeithas i lunio cais am arian gan gronfa Cist Gwynedd gyda’r Cyngor a llwyddwyd i dderbyn yr arian oedd angen i gychwyn ar y gwaith.

Bwriad y prosiect yma yw creu gardd nid yn unig ar gyfer y cyfoeth o fywyd gwyllt sydd yn byw ar y safle (ac i ddenu mwy), ond i’w agor hefyd fel man hamdden i’r cyhoedd.

Erbyn hyn, mae’r  Gymdeithas Rhandiroedd wedi cyflogi cwmni lleol, Gwasanaethau'r Cwm, o Drawsfynydd, i adeiladu llwybr fydd yn addas ar gyfer cadair olwyn a phramiau, a lle bydd mainc bicnic hwylus. Mae yno hefyd bwll dŵr yn lloches i bryfetach a phlanhigion brodorol. Y bwriad yw ymestyn y llwybr o gwmpas y safle gyfan, sy’n golygu y bydd y safle ar gau tan ddechrau’r haf.


Dros fisoedd yr haf, bydd y Gymdeithas Rhandiroedd a’r Dref Werdd, yn mynd-ati i greu grŵp gweithredol i ofalu am y safle ac i barhau gyda’r datblygiadau trwy blannu perllan fechan o goed ffrwythau, creu gofod ar gyfer sesiynau awyr agored fel gwyllt-grefft a threfnu hyfforddiant - a fydd yn cynnwys defnydd o bladur i dorri’r brwyn a’r mieri - fel rhan o waith cynnal a chadw’r ardd.
Mae’r ardd yma yn un o dri safle mae’r Dref Werdd yn helpu i’w ddatblygu, gyda gwaith yn parhau gyda Gwelliannau Llan Ffestiniog i ddatblygu Cae Bryn Coed a'r gwaith o ddatblygu man gwyrdd cymunedol arall yn 'stad dai Hafan Deg yn Nhanygrisiau ar y cyd gyda Grŵp Cynefin a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Os hoffech chi fwy o fanylion am yr ardd wyllt neu os oes diddordeb gennych i wirfoddoli ar y prosiect, cysylltwch gyda’r Dref Werdd ar 01766 830 082 neu gwydion@drefwerdd.cymru, neu, mae croeso cynnes i chi alw heibio’r siop ar 18 Stryd Fawr unrhyw dro.

Tyllwyd y pwll yn wreiddiol yn 2011, wrth sefydlu safle'r rhandiroedd, a daeth y bywyd gwyllt yno'n fuan iawn wedyn (*dolen isod). Gall fod yn lle arbennig blant ddysgu am fywyd gwyllt eu cynefin.
Grifft llyffant yn y pwll ddechrau Mawrth 2017.

----------------------------------------
Erthygl gan Y Dref Werdd. Lluniau i gyd gan Paul W. 
*Ychydig o hanes y pwll


Ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2017.
Dilynwch newyddion Y Dref Werdd efo'r ddolen isod, neu yn y Cwmwl Geiriau ar y dde.


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon