14.2.15

O’r Pwyllgor Amddiffyn

Drannoeth y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn daeth cyfaill ar y ffôn o Gaerdydd:

    ‘Gawsoch chi’ch plesio?’ medda fo.
           ‘Wrth gwrs!’ medda finna.
    ‘Oeddat ti’n synnu gweld cymaint yno?

Chwerthin wnes i cyn ateb:
   ‘Dim o gwbwl! Dyma’r union fath o gefnogaeth mae’r ardal yma wedi’i ddangos i’r ymgyrch ers deng mlynadd bellach, nid yn unig mewn cyfarfodydd cyhoeddus fel neithiwr ond i bob deiseb a rali hefyd. Ein problem fwya ni ydi cael swyddogion y Betsi a gwleidyddion hunanbwysig i wrando arnon ni.

Llun gan Alwyn Jones
...........................
Ond fedar y bobol hynny, chwaith, mo’n hanwybyddu ni am byth!

Ar y 19eg o Chwefror, bydd cyfle i bobol Blaenau a Llan a Dolwyddelan fwrw pleidlais arall, a honno fydd y bleidlais bwysig rŵan!  Ond fe wyddoch chi hynny’n barod, wrth gwrs, a go brin bod raid annog neb ohonoch i ddefnyddio’ch pleidlais.

Yn y cyfamser gair o ddiolch i bawb ohonoch, unwaith eto, am fentro’r oerni ac am ddangos y fath amynedd cyn y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn. Pwrpas y cyfarfod hwnnw oedd cael 150 o etholwyr yr ardal i ddod at ei gilydd i alw am refferendwm ar ddyfodol yr Ysbyty Coffa ac fel y gwelsoch chi, fe ellid bod wedi llenwi’r neuadd deirgwaith drosodd. O ganlyniad, bu’n rhaid i lawer ohonoch aros am hydoedd am eich cyfle i bleidleisio – allan yn yr oerni ac yna yn y cyntedd ac yn y ffreutur. Roedd y fath gefnogaeth yn wirioneddol anhygoel, a’r peth lleiaf y gallwn ni ei wneud ydi ymddiheuro ichi am yr oedi a’r anhwylustod. A rhaid cydymdeimlo hefyd â’r nifer a ddaeth yno o ardal Gellilydan a Thrawsfynydd gan dybio bod ganddyn nhwtha hefyd bleidlais ar y noson. Mae eich cefnogaeth chitha’n cael ei gwerthfawrogi lawn cymaint.

Yn ôl pob sôn, fe ohiriodd tîm Bro eu hymarfer rygbi er mwyn cael mynychu’r cyfarfod. Os gwir hynny, yna diolch o galon i chitha hefyd hogia. Mae’n braf gwybod bod y genhedlaeth iau yr un mor unol a thaer yn y frwydyr.

Rydym, wrth gwrs, yn ddiolchgar i’r Cyngor Tref am eu rhan yn trefnu’r cyfarfod. Doedd y gwaith hwnnw ddim yn hawdd o bell ffordd, o ystyried yr anhrefn ar y rhestrau pleidleisio. Bydd pethau yn siŵr o fod yn dipyn rhwyddach ar Chwefror 19eg (gweler manylion ar y dudalen flaen).

......................

A gair, rŵan, o Ddolwyddelan
Ar noson rewllyd, braf oedd gweld tyrfa luosog yng Nganolfan Gymdeithasol Dolwyddelan ar gyfer Cyfarfod Arbennig i bleidleisio ar gael Pôl Cymunedol i bwyso am gael gwlâu, gwasanaeth pelydr-x ac uned mân anafiadau yn ôl i Ysbyty Coffa Ffestiniog. Da iawn chi, PAWB o blaid felly! Ymlaen bo’r nôd!
.....................

PLEIDLEISIO:

Os ydych yn rhagweld problem trafnidiaeth ar ddydd y pleidleisio (rhwng 4.00 y pnawn a 9.00 yr hwyr), yna cysylltwch yn ddigon buan ymlaen llaw efo Gwilym Price ar 830294 neu Geraint V Jones ar 762429.

Dyma fydd y cwestiwn ar y papur pleidleisio, ac mi fydd yn ddwyieithog –

‘A ddylai gwlâu ar gyfer cleifion, gwasanaeth pelydr-X ac Uned Mân Anafiadau fod yn rhan o unrhyw gynlluniau ar gyfer Ysbyty Coffa Ffestiniog?’

PWYSIG – Peidiwch â rhoi dim byd ond croes neu dic yn y blwch cywir. Os rhowch chi unrhyw sylw neu farc arall ar eich papur pleidleisio, yna mae peryg ichi ddifetha’ch pleidlais.

Os yn cefnogi’r ymgyrch, cofiwch ddangos y daflen felen yn ffenest eich tŷ neu ar eich car. Ffenestri’r ardal yn fôr o felyn, gobeithio!

GVJ.
[Ymddangosodd gyntaf yn Llafar Bro, Chwefror 2015]


Ymateb ar noson y cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn yn fan hyn.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon