13.3.14

Bargen y Dref Werdd

Dyma ddarn o rifyn Mawrth Llafar Bro.
Sylwer os gwelwch yn dda, bod yr erthygl yn cyfeirio at holiadur: yn anffodus doedd hi ddim yn bosib ei gynnwys efo Llafar Bro, ond os hoffech gael cyfle i ennill gwerth £250 o offer trydanol, yna galwch i mewn i Siop Martin ym Mlaenau Ffestiniog i nol un!
                                    -----------------------------------------------------------

Wedi meddwl buddsoddi 
i arbed ynni trwy’r ‘Fargen Werdd’  ?Os felly, fe fydd Prosiect y Dref Werdd eisio siarad efo chi ym mis Mawrth!

Cynllun wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Llundain yw’r Fargen Werdd, neu’r ‘Green Deal’. Y bwriad yw annog pobl i fuddsoddi i wneud eu cartrefi’n fwy ynni-effeithlon, a thrwy hynny cadw biliau ynni o dan reolaeth ar adeg pan fydd pris tanwydd yn codi o hyd.

Yn fras, mae’r cwsmer yn benthyg arian i fuddsoddi, mewn boiler ynni effeithlon newydd neu i insiwleiddio’r ty’n well neu rywbeth tebyg, ac yn talu’r pres yn ôl wrth iddo/i arbed arian, a hynny trwy eu bil trydan neu nwy. Ond gyda chyfradd llog o ryw 7%.

Ond mae’r niferoedd sydd wedi bod yn manteisio ar y cyfle yn dorcalonus. Dim ond 24 ty yn etholaeth Dwyfor Meirionnydd sydd hyd yn oed wedi cael asesiad, llai nag un ar gyfer pob mil o gartrefi. Mae hyn i’w gymharu â 15 am bob mil o gartrefi yn Nwyrain Leeds, er enghraifft. Yn waeth byth, trwy Wledydd Prydain llai na 5% o gartrefi sy’n cael asesiad sydd wedi mynd ymlaen i fanteisio ar y cyfle i fenthyg a buddsodi trwy’r Fargen Werdd. Mae hyn i gyd yn golygu, wrth gwrs, fod pobl Dwyfor Meirionnydd yn colli allan ac yn methu manteisio ar y cyfle i arbed arian ac allyriannau C02 trwy ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon.

I fynd i’r afael â hyn i gyd, mae Prosiect y Dref Werdd yn gwneud prosiect ymchwil i ddarganfod pan fod y Fargen Werdd ddim yn apelio at bobl yr ardal. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn talu am yr ymchwil yma, a’r gobaith yw, efallai, y bydd modd sefydlu system yng Ngwynedd lle mae pobl yn gallu benthyg arian i wella eu tai heb log, a’r arian yn cael ei ailgylchu i bobl eraill wrth iddo gael ei dalu yn ôl.

Fe fydd y gwaith ymchwil yma’n digwydd trwy gydol mis Mawrth. Fe fydd Prosiect y Dref Werdd eisio holi pobl ar y stepen drws, mewn grwpiau ffocws hefyd mewn digwyddiad arbennig yn Siop Antur ‘Stiniog rhwng 10 a 2 Dydd Gwener 21 Mawrth. Beth am ddod draw?

Os nad allwch chi aros i helpu’r ymgyrch ac eich bod chi’n barod i rannu’ch profiadau a syniadau ar y pwnc yma, allwch chi nôl holiadur o Siop Martins yn y dref, ei lenwi a’i ddychwelyd yna. Ac fe gaiff pob holiadur sy’n cael ei ddychwelyd ei roi mewn het, ac un ohonyn nhw’n ennill tocyn gwerth £250 o Siop drydanol Martins. Brysiwch felly, allech chi helpu’r ymgyrch am system well, ac ennill offer trydanol newydd allai arbed arian i chi ar yr un pryd!

Rory FrancisNo comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon