8.6.14

Estyn am y brig

Adroddiad arolwg ESTYN yn gosod Ysgol y Moelwyn ar y brig yng NghymruDarn allan o rifyn Mai (gyda ma^n-addasiadau):

Mae disgyblion sy`n cael addysg yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, yn cael llwyddiant ysgubol!

Dyma ddyfarniad adroddiad arolwg ESTYN ar yr ysgol sy`n nodi fod y disgyblion yn ymddwyn yn rhagorol, yn gweithio`n rhagorol, yn cyfrannu`n rhagorol i`r gymuned fel dinasyddion ac hefyd yn ennill canlyniadau sydd ymhell uwchlaw`r disgwyliadau arferol.

Rhai o'r disgyblion yn dathlu tu allan i'r Ty Gwyn ar eu taith ddiweddar i'r Unol Daleithiau

Yn wir, fe ddywedodd yr arolygwyr yn glir fod safonau, ansawdd y dysgu a`r addysgu ac ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth ar bob lefel yn ‘rhagorol’.  Yn ychwanegol at hynny, dyfarnodd yr arolygwyr fod pob un o`r deg dangosydd ansawdd hefyd yn rhagorol!
Mae ESTYN felly wedi dyfarnu fod pob un o`r pymtheg dyfarniad ffurfiol sy`n cwmpasu holl agweddau o waith Ysgol y Moelwyn  yn rhagorol, mae safonau yn rhagorol ac mae arolygon gwella yn rhagorol. Mae`r llwyddiant hwn wedi digwydd yn ystod y flwyddyn yn dilyn llwyddiant yr ysgol i ddod ar frig bandio Cymru.Dywedodd Bini Jones, Cadeirydd Corff Llywodraethol yr ysgol: ‘Mae`r adroddiad rhagorol hwn yn bluen yn het holl gymuned dalgylch Ysgol y Moelwyn. Mae`n glod i staff pob un o`r ysgolion cynradd sydd yn paratoi disgyblion cyn dod i`r Moelwyn, sef ysgolion Bro Cynfal, Edmwnd Prys, Hedd Wyn, Maenofferen, Manod a Tanygrisiau. Mae o`n glod hefyd i rieni`r disgyblion am eu cefnogaeth i addysg eu plant o ddydd i ddydd, am wneud yn siwr eu bod yn mynychu`r ysgol bob dydd, gweithio’n galed a chymryd balchder yn eu gwaith ac ynddyn nhw eu hunain. Yn arbennig, mae o`n adroddiad sydd yn glod, yn cydnabod gwaith caled iawn, proffesiynoldeb ac ymroddiad lefel uchel tîm o staff y Moelwyn, boed yn athrawon, staff swyddfa, cymorthyddion neu dechnegwyr.  Dyma dîm sydd wedi bod yn benderfynol i sicrhau fod plant dalgylch y Moelwyn yn cael y ddarpariaeth orau bosibl ac yn llwyddo y tu hwnt i bob disgwyl. Y neges bendant ydy nad oes neb yn cael llonydd i fethu yn Ysgol y Moelwyn.’


Ychwanegodd y Cynghorydd Siân Gwenllian, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd ac Aelod Cabinet Addysg ac Aelod Arweiniol Plant a Phobl Ifanc, ‘O`r 220 Ysgol uwchradd yng Nghymru, dwy ysgol arall yn unig sydd wedi cael rhagoriaeth ym mhob dangosydd ansawdd. Mae'r Moelwyn felly ar ben uchaf y brig yng Nghymru ac fel Sir gallwn ymfalchio yn y llwyddiant ysgubol yma'.

Llongyfarchiadau gwresog i bawb sydd ynghlwm â'r ysgol. 

Mae 82% o ddisgyblion yr ysgol arbennig hon yn dod o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn iaith yr aelwyd.
Pa well ffordd o ddangos i'r amheuwyr bod addysg Gymraeg yn rhoi'r hwb gorau bosib i'n pobl ifanc ni cyn mynd yn eu blaenau i addysg pellach neu ddilyn gyrfa. Go dda chi.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon