13.6.14

Eisteddfodwyr lleol

Mae rhifyn Mehefin wedi cyrraedd, a hanes Llio yn hawlio lle teilwng ar y dudalen flaen.
Dyma ychydig o hanes ein eisteddfotwyr llwyddianus, mae'r hanesion yn llawn yn y papur:


Llawenydd o’r mwyaf i’r dyrfa fawr oedd yn bresennol ym Mhafiliwn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd brynhawn dydd Gwener, 30ain o Fai, ynghyd â’r miloedd oedd yn gwylio seremoni’r coroni naill ai ar sgrîn y teledu gartref neu ar sgrîn fawr y maes oedd gweld teilyngdod.

Daeth gwefr i ni’n y parthau yma o ganfod mai un o blant dalgylch Llafar Bro gododd ar ei thraed.

Ymfalchïwn yng nghamp  Llio Maddocks, Llan, ar ei champ. Mae Llio’n ferch i Peter a Rhian, yn chwaer i Erin ac yn wyres i Mrs Cit Hughes, Llys Myfyr, Trawsfynydd. Mynychodd Ysgol Bro Cynfal, ysgolion uwchradd y Moelwyn a Dyffryn Conwy, Llanrwst cyn astudio Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Leeds.

Mae Llio yn hoff iawn o ysgrifennu creadigol ers yn ifanc:
“Ces fy annog i sgwennu creadigol yn yr ysgol, yn arbennig gan Miss Gwen Edwards, Pennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn. "

Go dda Llio, dal ati, a chofia yrru darn o waith i Llafar Bro yn y dyfodol!

Llun-Meinir Williams
Llongyfarchiadau mawr iawn hefyd i Adran Tref Blaenau Ffestiniog ar eu camp o gyrraedd dwy ragbrawf yn y Bala. Llwyddodd y cor (uchod) i gael llwyfan a dod yn drydydd. Trydydd trwy Gymru gyfa' cofiwch! Ardderchog!

Oes rhywun yn cofio pryd y bu i aelodau adran y Blaenau gyrraedd llwyfan Eisteddfod yr Urdd ddiwethaf? Bu'n gyfnod go hir yn sicr, felly go dda chi am ychwanegu at ein balchder ni fel bro eleni.

Diolch i staff Ysgol Maenofferen am hyfforddi'r plant yn eu hamser eu hunain; mae'n wych bod disgyblion yr ysgol honno'n cael cyfle i gymryd rhan, a mwynhau profiadau'r Urdd hefyd.
                  
O ran yr ysgol ei hun, daeth ymdrechion y plant i addurno'r ysgol er mwyn croesawur' Eisteddfod i Feirionnydd, yn seithfed allan o gant!
Braf oedd gweld y baneri a'r gwaith celf yn troi'r ysgolion lleol i gyd yn goch gwyn a gwyrdd.
                                                      -------------------------------------------

Llongyfarchiadau mawr i griw Trawsfynydd hefyd ar eu llwyddiant:
i Elain Iorwerth ar ddod yn drydydd yn yr unawd cerdd dant, ac i Elan Davies am ei pherfformiad yn y pasiant 'Paid a gofyn i fi'.
Daeth llwyddiant hefyd i Delyth Medi, oedd wedi hyfforddi parti llefaru bl. 7, 8,a 9 Ysgol y Gader, ddaeth yn drydydd.
Bu Mollie Davies a Beca Jones o Ysgol Edmwnd Prys yn rhan o'r sioe fythgofiadwy hefyd.
                                                     --------------------------------------------

Yn yr adran gelf a chrefft, gallwn longyfarch Catrin Parry-Ephraim ar ddod i'r brig yng nghystadleuaeth weu a chrosio, bl 7, 8, 9,
Hefyd Cadi Roberts ddaeth yn ail efo Graffeg Cyfrifiadurol.
Disgyblion Ysgol y Moelwyn yw'r ddwy. Daliwch ati genod, go dda chi.
O Ysgol Manod, cafodd Awen Roberts drydydd yn y gystadleuaeth decstiliau 2D. Ac o Ysgol Bro Hedd Wyn, cafodd Elis, Gerwyn a Morgan drydydd efo'u pypedau.
Cafodd Dylan Jacobs o Ysgol Edmwnd Prys, ail wobr ddwywaith am ei waith celf o.
Un arall a chysylltiad lleol yw Sali Gelling, merch Elaine, Tanygrisiau gynt, a enillodd yn yr adran ffotograffiaeth.

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch, a diolch am roi ein bro yn y newyddion am y rhesymau cywir. Daliwch ati rwan!

1 comment:

  1. Vivian Parry Williams13/6/14 22:57

    Dim ond ategu'r hyn sydd wedi'i ddweud eisoes gan Pôl yn ei sylwadau. Llongyfarchiadau i bob un ddaeth â chlod i ddalgylch y papur bro hwn. Rydym yn hynod falch ohonoch i gyd. Daliwch ati ieuenctid y fro!

    Vivian Parry Williams

    ReplyDelete

Diolch am eich negeseuon