17.2.13

Dal i aros am atebion...

Pum cant medd Golwg 360; wyth gant meddai gwefan BBC Cymru; 950 yn ol Radio Cymru;
MWY! medd rhai oedd yno...

Gwefan BBC Cymru  (dolen yn y frawddeg gynta')

Yn sicr un o'r raliau mwyaf a welwyd yn Stiniog ers tro. Diolch i'r rhai a gefnogodd, gan gynnwys cyfeillion o ymylon y dalgylch fel Dolwyddelan a Phenrhyndeudraeth, ac i ymgyrchwyr ysbytai Bryn Beryl a Llandudno a ddaeth i ddangos undod.

Dyma ddarn oddi ar dudalen flaen rhifyn Chwefror LLAFAR BRO. Ewch i chwilio am gopi i chi gael darllen y cwbl!DAL I AROS AM ATEBION
Ia, dyna oedd pennawd tudalen flaen rhifyn Ionawr, ynghŷd â chopi o lythyr oddi wrth y Pwyllgor Amddiffyn at gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac addewid gennym hefyd i gyhoeddi atebiad y gŵr hwnnw yn y rhifyn hwn. Ond ddaeth dim atebiad, nac unrhyw atebiad i lythyr arall chwaith a gafodd ei anfon ‘recorded delivery’ iddo bythefnos yn ôl, i’w swyddfa yn Ysbyty Gwynedd; llythyr oedd yn herio penderfyniad y Bwrdd, ar Ionawr 18fed, i gau’r Ysbyty Coffa ‘o fewn yr wythnosau nesaf’.

Rhifyn Ionawr
Erbyn hyn, fe gafodd staff yr Ysbyty wybod eu tynged a hynny mewn modd cwbwl ddi-dostur ac annerbyniol. Ydi, mae pethau’n edrych yn ddu ond mae’n fwriad gan y Pwyllgor Amddiffyn i ddal ati, cyhŷd ag y gallwn ni, i herio penderfyniad y Bwrdd Iechyd a’i ddulliau twyllodrus o weithredu, trwy fynd â nhw i gyfraith os bydd raid. Wedi’r cyfan, ar wahân i ildio’n ddi-brotest, pa ddewis arall sydd gennym?

Ddydd Iau, 24 Ionawr, fe gyflwynodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Amddiffyn, y cynnig brys hwn gerbon y Cyngor  Sir –
Yn sgil penderfyniad diweddar gan Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ail stwythuro'r gwasanaeth
Iechyd rwy'n cynnig:
1) Bod y Cyngor yn cael cyfarfod gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod yr oblygiadau ariannol, disgwyliadau ar y gwasanaeth a fod dim newid yn cymryd lle hyd nes fod trafodaethau aeddfed wedi digwydd.
2) Ein bod yn gofyn i'r Cyngor Iechyd Cymunedol gyfeirio'r mater i'r gwenidog iechyd Lesley Griffiths i'w ystyried.

Da cael adrodd bod y cynnig hwnnw wedi derbyn cefnogaeth unfrydol aelodau’r Cyngor, a diolchwn i Mandy am ddwyn y fath berswâd ar ei chyd-gynghorwyr  ac am ei hymdrechion di-flino dros yr achos. Diolch yn ogystal, wrth gwrs, i’n dau gynrychiolydd arall ar y Cyngor Sir, sef Linda Wyn Jones a Paul Thomas. 

Mae eu cefnogaeth a’u cyfraniad cyson hwythau hefyd i waith y Pwyllgor Amddiffyn, heb sôn am i les yr ardal yn gyffredinol, yn rhywbeth y dylem fod yn ddiolchgar iawn amdano.No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon