18.1.13

Rhag cywilydd

Yn dilyn penderfyniad anfoesol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i fwrw ymlaen efo'u cynlluniau cywilyddus heddiw, dyma atgynhyrchu prif erthygl rhifyn Ionawr 2013 Llafar Bro:
Dal i aros am atebion!

Llythyr Agored at: 
Yr Athro Merfyn Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
1af Ionawr 2013

Annwyl Merfyn Jones,
Fe gofiwch, rwy’n siŵr, i ddirprwyaeth ohonom o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog a’r panel meddygon lleol ddod i gyfarfod â chi yn Ysbyty Gwynedd ar Hydref 24ain i gyfleu ein pryderon ynglŷn â’r bygythiad i gau ein Hysbyty Coffa. Fe gawsom wrandawiad teg, a bu’r Prif Weithredwr a Mr Geoff Lang yn brysur yn cofnodi ein dadleuon. 
Ar derfyn y cyfarfod, fe gaed addewid pendant  y byddai’r pwyntiau hynny yn derbyn ystyriaeth holl aelodau’r Bwrdd Iechyd cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud ynglŷn â dyfodol yr ysbyty.
Fe gaed addewid tebyg gan Mr Lang chwe wythnos cyn hynny hefyd, ar Fedi’r 6ed. yn ystod y sesiynau ymgynghorol a gynhaliwyd yn y Ganolfan Gymdeithasol ym Mlaenau Ffestiniog. Fe ddywedodd ef ar goedd, bryd hynny, y byddai pob barn a phob pryder yn cael ei nodi ac yn derbyn ystyriaeth y Bwrdd.

A fedrwch yn awr gadarnhau bod holl aelodau’r Bwrdd Iechyd wedi cael cyfle i drafod y dadleuon hynny? Os do, yna pa ymateb a fu iddynt? 

A gafodd y syniad a gyflwynwyd gennym o ddatblygu Ysbyty Coffa Ffestiniog fel wythfed ‘ysbyty canolbwynt’ i wasanaethu ardal cefn gwlad gogledd Meirionnydd a de Conwy ei drafod o gwbwl? Os do, yna beth fu’r ymateb i’r awgrym hwnnw?

A yw’r dadleuon a leisiwyd yn y sesiynau cyhoeddus ym mis Medi, a gan y ddirprwyaeth ar Hydref 24ain, wedi arwain at unrhyw newid o gwbwl yng nghynlluniau BIPBC ar gyfer yr ardal hon?

Edrychwn ymlaen at dderbyn gair buan oddi wrthych.

Yn gywir iawn,
Geraint V. Jones (Cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog)
Dr Tom Parry (Meddyg Teulu)

 


No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon