20.10.12

MEIBION PRYSOR YN Y FFINDIRDyddiadur  Phil Mostert
Darn o'r erthygl sy'n ymddangos yn rhifyn Hydref:
 
SADWRN - Teithio i Faes Awyr Manceinion, teithio drwy Amsterdam a chyrraedd Helsinki a theithio ymlaen i Forssa.  

Ymarfer yn ystod y daith
SUL - Cyngerdd yn  Somero,  yng nghwmni’r côr meibion lleol a Maija Parko, pianydd broffesiynol.  Cawl eog blasus iawn ar y diwedd. 
LLUN - Canmol mawr yn y papur lleol i gyngerdd Nos Sul, yn enwedig y canu gwladgarol.  Dau gyngerdd yn yr Ysgol Uwchradd heddiw.                                                  Y disgyblion yn ymateb yn dda a rhai yn ymholgar ar y diwedd. 
Cyfle i ymlacio a phrofi  barbeciw a sauna yn westeion i Gôr Forssa.  Wel, dyma beth oedd  cymdeithasu go iawn.  Manteisiodd bron bob aelod i brofi’r sauna chwilboeth cyn trochi yn y llyn [nifer dda yn noethlymun] ond nid oes gennym luniau i’w cyhoeddi!  Cydganu wedyn i gyfeiliant piano accordian.  Noson i’w chofio!
MAWRTH -  Bws i’r Ganolfan Amaeth yn y pnawn.  Roedd cyfle i’r amaethwyr yn ein plith holi am gynnyrch lleol a holi a oedd yma farchnad arall am eu cig oen!    Cyflwynwyd plac llechen yma, wedi ei gwneud gan Dewi Williams a mawr fu’r gwerthfawrogiad ohoni.                      
Cyngerdd min nos yn yr Eglwys Lutheraidd.   Rhannu’r llwyfan efo Côr Forssa.  Y côr ar ei orau.  Clod mawr i Iwan Morus Lewis ein hunawdydd 18 oed, i Olwen Jones a Kevin Lewis ac i Iona Mair. 
MERCHER– Symud ymlaen i Helsinki a phrofi’r atyniadau.  Cawsom gyfle i ganu Finlandia ger cofgolofn Sibelius.  Bu amryw yn ymweld â’r farchnad ddifyr ger y cei, ac aeth rhai ar y cwch  ar draws i Ynys Suomenlinna . Mymryn yn ddrud oedd y bwyd a’r ddiod yn y brif ddinas, felly roedd pawb yn weddol  gymedrol! 
Iwan yr arweinydd, a Iona'r gyfeilyddes
IAU-  Cyrraedd adref - a’r côr wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd, ac wedi llwyddo i fod yn llysgenhadon  teilwng iawn i Gymru.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon